BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/117/05

z dnia: 3 lutego 2005 roku
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Na podstawie art.25 ust.4 i 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ uchwala się , co następuje:

§ 1 1. Radny otrzymuje dietę za udział w;
a/ obradach sesji Rady Gminy,
b/ posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy do której został powołany.
2. W razie przełożenia obrad lub posiedzenia na inny termin lub zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, Radny otrzymuje jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.
3. Dieta obejmuje koszty dojazdu Radnego na obrady bądź posiedzenie.

§ 2. Ustala się za udział w obradach Sesji Rady Gminy oraz za udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady dietę w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

§ 3. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności z obrad lub posiedzenia.

§ 4. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych wg zasad określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn.zm/.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/13/93 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących Radnym za udział w sesjach Rady, posiedzeniach Zarządu Gminy i Komisji spoza Rady zmienionej uchwałą Nr XVIII/93/2000 Rady Gminy Wizna z dnia 30 lipca 2000 roku oraz uchwałą Nr XXIV/140/01 Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2001 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:06
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1677 razy