BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/112/05

z dnia: 31 stycznia 2005roku.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Wizna Nr XXIII / 88 / 04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie wprowadza się następującą zmianę:
W załączeniku do uchwały – Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie dodaje się w
§ 4a w brzmieniu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie prowadzi w imieniu Gminy sprawy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1674 razy