BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX /116/05

z dnia: 3 lutego 2005 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna .
Na podstawie art.37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr116,poz.1203) uchwala się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/25/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom Gminy Wizna zmienioną uchwałą nr IX/47/03 z dnia 30 czerwca 2003r w § 1 uchwały wyraz „ 50,00zł” zastępuje się wyrazem „75,00zł”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1637 razy