BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 121/17

z dnia: 13 lipca 2017 r.
w sprawie: w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  121/ 17
WÓJTA  GMINY  W I Z N A
z dnia  13 lipca  2017 r.

 

w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

                 

        Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 114/17 Wójta Gminy Wizna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokonuje się zmiany treści § 1 tegoż zarządzenia w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” w składzie:
1)  Artur Szulc                         -  Przewodniczący komisji,
2)  Elżbieta Stankiewicz          -  Sekretarz komisji,
3)  Beata Górska                    -  Członek komisji,
4)  Renata Detkiewicz             -  Członek komisji.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             WÓJT
                                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2017 17:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 706 razy