BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 115/17

z dnia: z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  115/ 17
WÓJTA  GMINY  W I Z N A
z dnia  14 czerwca  2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.        

        Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo” w składzie:
1)  Józef Gawroński               -  Przewodniczący komisji,
2)  Elżbieta Stankiewicz          -  Sekretarz komisji,
3)  Beata Górska                     -  Członek komisji,
4)  Artur Szulc                        -  Członek komisji,
5)  Renata Detkiewicz             -  Członek komisji.

§2


  1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 19.06.2017 r.
  2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.

§3

Zadania i tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             WÓJT
                                                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2017 17:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 853 razy