BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 114/17

z dnia: 13 czerwca 2017 r.
w sprawie: sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  114/ 17
WÓJTA  GMINY  W I Z N A
z dnia  13 czerwca  2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.            

        Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” w składzie:
1)  Józef Gawroński            -  Przewodniczący komisji,
2)  Elżbieta Stankiewicz      -  Sekretarz komisji,
3)  Beata Górska                -  Członek komisji,
4)  Artur Szulc                    -  Członek komisji,
5)  Renata Detkiewicz         -  Członek komisji.

 

§2


  1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 14.06.2017 r.
  2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.

 

§3

Zadania i tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               WÓJT
                                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2017 17:00
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 754 razy