BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 104/17

z dnia: 21 marca 2017
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

        Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie” w składzie:

1)  Józef Gawroński               -  Przewodniczący komisji, 

2)  Elżbieta Stankiewicz          -  Sekretarz komisji,

3)  Beata Górska                     -  Członek komisji,

4)  Artur Szulc                        -  Członek komisji,

 § 2


  1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 24.03.2017 r.
  2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.

 § 3

Zadania i tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                               WÓJT
                                                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 maj 2017 11:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 809 razy