BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXIII/90/04

z dnia: 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.
Na podstawie art. 25 ust.4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / uchwala się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III/14/98 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 1998r.w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Gminy Wizna / zmienionej uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XVIII/94/2000 z dnia 30 lipca 2000 roku oraz uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXV/143/01 z dnia 25 kwietnia 2001 roku / w § 1 wyraz „1000 , 00zł” zastępuje się wyrazem „400,00zł” słownie złotych : czterysta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 12:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1684 razy