BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIII/88/04

z dnia: 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001) uchwala się , co następuje:

§ .1Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna
§ .3Traci moc uchwała Nr. XVII/83/2000 Rady Gminy Wizna z dnia 28.06.2000r.
§ .4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir AbramowiczZałącznik
do uchwały nr XXIII/88/04
Rady Gminy Wizna
z dnia 26 sierpnia 2004 r.


STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zwany w dalszej treści statutu „ Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) uchwały Nr 49 / XI Gminnej Rady Narodowej w Wiźnie z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 ),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 128, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593 ),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 ),

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Wizna.

2.Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Wizna.

§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jest jednostką budżetową Gminy Wizna

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:

1)opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej,


2) analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości,

4)zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

5)doprowadzenie, w miarę możliwości, osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia,

6)integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie,

7)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,

8)organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych,

9)przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

10) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego,

11) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom,

12) przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a)zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
b)świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

13)wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.


§ 5. 1. Wójt Wizny udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.
§ 6. 1. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatami centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

3.Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 7. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.

§ 8. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

§ 9. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Wizny.
3.Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt.

§ 10.1. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka
3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.
III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA


§ 11. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)organizowanie pracy Ośrodka,
2)składanie Radzie Gminy Wizny sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3)prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
4)kierowanie podległymi pracownikami.

§ 12. Obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Wiźnie

§ 13. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt i Wojewoda Podlaski

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wizna
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 12:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1886 razy