BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

STAROSTWO POWIATOWE
              w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

ROŚB.6740.2.2.2014                                           Łomża, 11 lutego 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

            Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687 - tekst jedn.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - tekst jedn.) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2014 r. na wniosek Wójta Gminy Wizna wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B  przez wieś Męczki, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1961B do końca zabudowy wsi Męczki),
droga gminna, dojazdowa Klasy D od kilometra rob.: 0+002,50 do kilometra rob.: 0+419,51,
a)  oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: 117, 164, 116/1, 113, 112, 111, 110, 109, 106, 105, 135, 136/1, 137/2, 137/1, 138/2, 138/3, 138/4, 139, 140, 142, 141, 143, 144, 146/2, 146/1, 145, 147, 148, 149, 150, 151;
b)  oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 116/3, 113/1, 112/1, 111/1, 111/2, 110/1, 109/1, 106/1, 105/1, 135/1, 136/3, 137/5, 137/3, 138/5, 138/7, 138/9, 139/1, 140/1, 142/2, 142/1, 141/1, 143/1, 144/1, 146/5, 146/3, 145/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 117, 164;
c)  oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Wizna: 116/3, 113/1, 112/1, 111/1, 111/2, 110/1, 109/1, 106/1, 105/1, 135/1, 136/3, 137/5, 137/3, 138/5, 138/7, 138/9, 139/1, 140/1, 142/2, 142/1, 141/1, 143/1, 144/1, 146/5, 146/3, 145/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1;
d) oznaczenie według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii: nie dotyczy;
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości i zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczania w prasie, które dodatkowo umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i Starostwa Powiatowego w Łomży od dnia 13.02.2014 r. do dnia 27.02.2014 r.

W terminie do dnia 7.03.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. nr 328, tel. 086-215-69-22, codziennie w godzinach 7.30 -15.30 strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski. Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Starosty Łomżyńskiego.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 i 2 Kpa).

                                                                       Starosta Łomżyński

Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 10:43
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 10:54
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1359 razy