BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 STAROSTWO POWIATOWE
               w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

ROŚB.6740.2.1.2014                                             Łomża, 29 stycznia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

            Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1409 - tekst jedn.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - tekst jedn.) zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2014 r. na wniosek Wójta Gminy Wizna wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934 B do granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1678 w miejscowości Wizna, gm. Wizna, kategoria drogi D od km 0+004,15 do km 0+223,93,
a)  oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: 1428, 1041, 1410, 1040;
b) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 1428, 1041, 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2;
c)  oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Wizna: 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2;
d) oznaczenie według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii: nie dotyczy;
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości i zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczania w prasie, które dodatkowo umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i Starostwa Powiatowego w Łomży od dnia 30.01.2014 r. do dnia 13.02.2014 r.

W terminie do dnia 21.02.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. nr 328, tel. 086-215-69-22, codziennie w godzinach 7.30 -15.30  strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski. Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Starosty Łomżyńskiego.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 i 2 Kpa).

                                                                                     Starosta Łomżyński

Data powstania: wtorek, 4 lut 2014 11:56
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2014 12:00
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1184 razy