BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

GK. 6733. 8 .2013                                           Wizna, dnia 15.01.2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół w Wiźnie i halą sportową oraz budowa windy osobowej w szybie zewnętrznym, na terenie obejmującym część działek nr 1350, 1349 położonych przy Placu Kpt. Raginisa w miejscowości Wizna, gm. Wizna, przez:

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: ZNŁ.5151.1.2014.ET z dnia 02 stycznia 2014r.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                wz. WÓJTA
                                                          mgr Józef Gawroński
                                                           Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 15 sty 2014 12:20
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1260 razy