BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11c, 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm. oraz art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity)

Starosta Łomżyński zawiadamia

że dnia 5 września 2013 r. na wniosek Wójta Gminy Wizna (uzupełniony dn. 26.09.2013 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934 B (km rob. 0+004,15) do drogi krajowej Nr 64 (km rob. 0+493,46) na działkach nr 1428 i 1041 oraz części działek nr ew. 1427, 1411, 1410, 1040, 1671, 1672, 1673, 1674, 1676, 1675, 1677 (do podziału) na odcinku o długości 489,31m,

Kategoria drogi – publiczna gminna Nr 172024 B, Klasa drogi D (dojazdowa), od kilometra roboczego: 0+004,15km do km roboczego 0+493,46km,

a)  oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: 1427, 1411, 1410, 1040, 1671, 1672,1673, 1674, 1676, 1675;
b) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 1427/1, 1411/1, 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2, 1671/1, 1672/1, 1673/1, 1674/1, 1676/1, 1675/1, 1677/1, 1428, 1041;
c) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Wizna: 1427/1, 1411/1, 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2, 1671/1, 1672/1, 1673/1, 1674/1, 1676/1, 1675/1, 1677/1;
d) oznaczenie według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii: nie dotyczy;
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości i zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 3.10.2013 r. do dnia 17.10.2013 r.

W terminie do dnia 25.10.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 328, tel. 086-215-69-22. codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy.

                                                                          Starosta   Łomżyński
Łomża, 2 października 2013 r.

Data powstania: czwartek, 3 paź 2013 08:16
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2013 08:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1549 razy