BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wizna

 

 W myśl „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz  Uchwały nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012r zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” województwo podlaskie zostało podzielone na regiony gospodarowania odpadami oraz zostały wyznaczone Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). RIPOK-i są miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Gmina Wizna w całości znalazła się w Regionie Zachodnim, w obszarze Czartoria. Oznacza to, iż właściwą Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest ZPiUO w Czartorii gm. Miastkowo, zaś zastępczą instalacją jest ZPiUO w Czerwonym Borze.