BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie

GK.271.6.2013                       Wizna, dn. 19.06.2013r.

                                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wiźnie ” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę – Firma Handlowo - Usługowa  „K L I N K I E R „ Cezary Dębski   07-410 Ostrołęka ul. Daleka 16
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu 239 492,59zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach, 18-400 Łomża ul. Konstytucji 3-ego Maja 2A  lok.55
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,38 pkt,  Łączna liczba punktów –76.38 pkt

Oferta nr 2
 DROŻĘCKI” Marek Drożęcki  Konopki Jabłoń 9  18-300 Zambrów
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 77,38 pkt, Łączna liczba punktów – 77.38 pkt

Oferta nr 3
JL Jarosław Lewiarz,  18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 80,90pkt,  Łączna liczba punktów – 80,90 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „MARSBUD” S.C. Wojciech Zawadzki, Sł. Sulkowski,   18-400 Łomża ul. Wyszyńskiego 20
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 56.66 pkt,  Łączna liczba punktów – 56.66 pkt

Oferta nr 5
Firma Handlowo-Usługowa  „K L I N K I E R„ Cezary Dębski,   07-410 Ostrołęka ul. Daleka 16
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,  Łączna liczba punktów –100,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty i nie wykluczono  żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
         
         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 21 cze 2013 20:08
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 20:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:36
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1639 razy