BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji środowiskowej

GK.6220.10.2013                                         Wizna, dnia 31 maja 2013r.

 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji 

             Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2013r została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 2 MW energii ze źródeł odnawialnych.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust.2  pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

              WÓJT
  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Informację umieszcza się:
1.  na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2.  na stronie internetowej bip.wizna.pl/

Data powstania: piątek, 31 maj 2013 18:32
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2013 18:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1524 razy