BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie”

GK. 271.6. 2013                                                       

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie”
Numer ogłoszenia w BZP: 202228 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ:   bip.wizna.pl .    Specyfikację istotnych  warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 40,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie, obejmujący następujące elementy:
1)    docieplenie ścian,
2)    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3)    wymiana pokrycia dachowego - rozbiórka,
4)    wymiana pokrycia dachowego - montaż,
5)    roboty rozbiórkowe kominów, gzymsu i instalacji odgromowej,
6)    ocieplenie poddasza-strychu.

 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
44220000-8  Stolarka budowlana45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3  Izolacja cieplna

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia:  
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 30.08.2013r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każde - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie VI. SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.

8.    Informacja na temat wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania  ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniężnej, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: HEXABANK Spółdzielczy - Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020.

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10.   Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,
I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  10.06.2013r. do godz. 1000.

11.   Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

                      wz.  Wójta
               mgr Józef Gawroński
                 Sekretarz Gminy                                                                                   

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 maj 2013 12:29
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 12:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 09:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1907 razy