BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733 . 5 . 2013                                                     Wizna dnia 21.03.2013r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  ul. Elektryczna 13  15-950 Białystok w związku z planowaną budową napowietrznokablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr geod. 487, 492/1, 492/2, 492/3 i 492/4, położonym w obrębie Włochówka, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Włochówka.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                   WÓJT
                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 14:03
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1421 razy