BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733 . 4 . 2013                                                   Wizna dnia 19.03.2013r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą:  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. w Olsztynie 10-802 Olsztyn ul.  Rolna 241  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, na terenie wsi: Stare Bożejewo, Janczewo i Bronowo, gmina Wizna, obejmującym:
- część działek o nr geod.: 495/3, 484/56, 484/54 - obręb Stare Bożejewo,
- część działek o nr geod.: 14, 33, 34, 35, 36, 405, 39, 40, 407, 408/2, 42,43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 81, 82, 83, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 402, 98, 99, 100, 101, 412, 413/1, 414/3, 427/1, 419/4, 416/1 - obręb Janczewo,
-  część działek o nr geod.: 589, 29/1, 32/2, 32/3 - obręb Bronowo.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Bronowo. Janczewo, Stare Bożejewo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                            WÓJT
                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 13:34
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1274 razy