BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie,
pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Męczki oraz sieć wodociągowa z przyłączem kol. Nieławice

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz,
e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 31, pokój nr 11,w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: m. Męczki i kol. Nieławice - gm. Wizna

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 30 maj 2005 roku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
………………………………….
Razem 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością
w kwocie 30,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.

Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2005 r. o godz. 1030 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2004 r. o godz. 1045 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. , poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data powstania: środa, 15 wrz 2004 10:01
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2004 10:03
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2005 14:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3902 razy