BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733.12.2012                                                           Wizna dnia 19.12.2012r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. oraz art. 49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.  z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV,na terenie obejmującym działki nr 165, 295, 377, 378, 376, 375 , położone na gruntach wsi Sieburczyn, gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Sieburczyn.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Z up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: środa, 19 gru 2012 13:41
Data opublikowania: środa, 19 gru 2012 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1278 razy