BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

  GK. 6733.11.2012                                                            Wizna dnia 10.12.2012r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  Gminy Wizna z siedzibą w Wiźnie,  plac kpt. Raginisa 35 zostało wszczęte w postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania Punktu Ośrodka Zdrowia w Bronowie na mieszkanie komunalne, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki nr geod. 114 i 115/1, położonym przy ul. Mostowej w Bronowie, gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.  Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Bronowa.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       WÓJT
 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:59
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1224 razy