BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733. 10 .2012                                         Wizna, dnia 14.11.2012r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku  z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w miejscowości Bożejewo na drodze krajowej nr 64 w km 13+544”, na terenie obejmującym część działek nr 509, 510, 520 położonym w obrębie miejscowości Stare Bożejewo gm. Wizna, przez:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – postanowienie znak WZM.RI/4000/773/2012 z dnia 13.11.2012r.,

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        wz. Wójta
 mgr  Józef Gawroński
    Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 14 lis 2012 14:56
Data opublikowania: środa, 14 lis 2012 15:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:59
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1207 razy