BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach

  GK. 6733. 9 .2012                                        Wizna, dnia 31.10.2012r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku  z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. „Sulin – odbudowa pompowni”, na terenie obejmującym działki nr 7/1, 7/10, 7/11, 10, 26 położonym na gruntach wsi Sulin gm. Wizna, wydanych przez:
1.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak WST II.612. 235.2012.RŚ z dnia 10.10.2012r.,
2.  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – postanowienie Nr 2465/P/NZD/12 (znak NZD-0213-1340-2012)  z dnia 17.10.2012r.,
3.  Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego – postanowienie Nr PP 53/2012 (znak OP-441-58/5668/2012)  z dnia  25 października 2012r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 31 paź 2012 15:41
Data opublikowania: środa, 31 paź 2012 15:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1310 razy