BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733. 8 .2012                                                    Wizna, dnia 30.10.2012r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 7/2012 z dnia 30.10.2012r. (znak GK. 6733.8. 2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budową napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie obejmującym działki nr 210, 581, 207, 586, 439, 577, 440, 587, 437/2, 594, 442, 444, 267, 409, 597, 448, położonym na gruntach wsi Zanklewo gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy  Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Zanklewo.

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 31 paź 2012 13:17
Data opublikowania: środa, 31 paź 2012 13:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1100 razy