BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733. 7 .2012                                                     Wizna, dnia 24.10.2012r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 6/2012 z dnia 23.10.2012r. (znak GK. 6733.7.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego  dla inwestycji której przedmiotem jest budowa napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz  stacji transformatorowej SN/nN wraz z  przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym działkę nr 95/4, położonym na gruntach wsi Wierciszewo, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo.

                                                                                          WÓJT
                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2012 10:16
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2012 10:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1094 razy