BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04

z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie: budżetu gminy na 2 0 0 4 r.
a podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :


§ 1.

USTALA SIĘ:

1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6. 120. 586,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 6. 515. 222,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Dochody budżetowe w kwocie 293. 778,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych
w 2001r. i 2003r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW

5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 688. 414,- zł stanowią następujące przychody:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 688. 414,- zł.


§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3.


Ustala się:
rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki§ 4


1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. w wysokości 762. 181 ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 6


§ 5.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.250,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.000,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.


§ 6.

Dochody w kwocie 39.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 7 .

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1)dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§ 9.


1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł§ 10.


Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2.zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
3.samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 kwi 2004 07:29
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2004 08:28
Data edycji: poniedziałek, 26 kwi 2004 00:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6585 razy
Ilość edycji: 11