BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach Zanklewo

GK. 6733. 8 .2012                                                          Wizna, dnia 05.10.2012r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej:budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie obejmującym działki nr 210, 581, 207, 586, 439, 577, 440, 587, 437/2, 594, 442, 444, 267, 409, 597, 448, położonym na gruntach wsi Zanklewo gm. Wizna wydanych przez:
1.Starostę Powiatu Łomżyńskiego – postanowienie znak: GN-I.673.407.2012 z dnia 18 września 2012r.,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży – postanowienie znak: ZDP-1.455.111.677.2012 z dnia 24.09.2012r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.
Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2012 10:46
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2012 10:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1251 razy