BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach Wierciszewo

GK. 6733. 7 .2012                                                        Wizna, dnia 05.10.2012r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej:budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/Nn wraz z przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym działkę nr 95/4, położonym na gruntach wsi Wierciszewo gm. Wizna.
wydanych przez:
1. Starostę Powiatu Łomżyńskiego – postanowienie znak: GN-I.673.406.2012 z dnia     18 września 2012r.,
2. Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie znak: WST II.612.212.2012.RŚ  z dnia 18.09.2012r.,
3. Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego – postanowienie Nr PP 50/2012 z dnia 01.10.2012r.
         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.
Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2012 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2012 10:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1237 razy