BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  GK. 6733.9.2012                                     Wizna, dnia 02.10.2012r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Sulin – odbudowa pompowni”, na terenie obejmującym działki nr 7/1, 7/10, 7/11, 10, 26 położonym na gruntach wsi Sulin, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna.

      Z up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 15:11
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1390 razy