BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733.8.2012                                                     Wizna, dnia 07.09.2012r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz    art. 49 ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie obejmującym działkę nr  210, 581, 207, 586, 439, 577, 440, 587, 437/2, 594, 442, 444, 267, 409, 597, 448 położonym na gruntach wsi Zanklewo, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Zanklewo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski                             

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2012 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2012 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1288 razy