BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733. 5 .2012                                   Wizna, dnia 22.08.2012r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 4/2012 z dnia 22.08.2012r. (znak GK. 6733.5.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest planowana przez   PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,  budową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości 5 m i  kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV  o długości 1750m, na terenie obejmującym działki nr  242, 239, położonych na gruntach wsi Rutkowskie,  gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Rutkowskie.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 23 sie 2012 08:08
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2012 08:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1277 razy