BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna wydano decyzję nr 1/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak ROŚB.6740.2.1.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku o długości 600m (km 0+000,00 – 0+600,00) we wsi Wierciszewo, na działkach o nr ew.: 153, 155/1, 155/3, 156 i działce po podziale 138/1 w obrębie Wierciszewo, gm. Wizna wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr 138 (na dz. nr 138/1 i 138/2)  oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę drogi.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 317, tel. 086-215-69-76.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia w prasie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Wizna oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Wizna.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Wizna, tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Wizna.

         STAROSTA
 Lech Marek Szabłowski

Data powstania: wtorek, 14 sie 2012 13:02
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1332 razy