BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, we wsi Sieburczyn

 GK. 6733 .6.2012                                                                Wizna, dnia 25.07.2012r.

OBWIESZCZENIE 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki nr  165,  295,  377, 379, 378, 376, 375 , położone na gruntach wsi Sieburczyn, gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Sieburczyn.

         Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                    Z up. Wójta
        
mgr inż. Elżbieta  Stankiewicz
       Kierownik Referatu Inwestycji, 
    Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa                                  

Data powstania: piątek, 27 lip 2012 09:48
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2012 10:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1563 razy