BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości 5 m i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości 1750m,na gruntach wsi Rutkowskie

GK. 6733.5.2012                                              Wizna dnia 19.07.2012r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.   Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości 5 m i  kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV  o długości 1750m, na terenie obejmującym działki nr  242, 239, położonych na gruntach wsi Rutkowskie,  gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rutkowskie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 19 lip 2012 14:40
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2012 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1413 razy