BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dotyczy: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej we wsi Wierciszewo na odcinku o długości 600m

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej we wsi Wierciszewo na odcinku o długości 600m (km 0+000,00 – 0+600,00) na działkach o nr ew.: 153, 155/1, 155/3, 156 i 138/1 (powstałej po podziale działki nr 138 na 138/1 i 138/2) obręb Wierciszewo, gmina Wizna wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości i projektu budowlanego.

Działka nr ew. 138 w obrębie Wierciszewo, gmina Wizna ulega podziałowi na działki o nr ew. 138/1 i 138/2.

Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. nr 317, tel. 086-215-69-76.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Wizna, tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Wizna.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonych dokumentów.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 i 2 kpa).

Starosta Łomżyński

Data powstania: wtorek, 10 lip 2012 11:13
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2012 11:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1395 razy