BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dotyczy: ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowych SN/nN oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV w m. Wierciszewo

GK. 6733. 4 .2012                             Wizna, dnia 26.06.2012r.

OBWIESZCZENIE  

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 3/2012 z dnia 26.06.2012r. (znak GK. 6733.4.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest planowana przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,  budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV  i stacji transformatorowych SN/nN oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej   nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki nr  94/1,  154, 155/3, 131, 132/2, 133/3, 120/3, 120/4, 121/2, 122/2, 134/1, 157 i 119/1, położonym na gruntach wsi Wierciszewo, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo.

              WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 27 cze 2012 08:56
Data opublikowania: środa, 27 cze 2012 09:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1334 razy