BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

  GK. 6733 .4 .2012                                           Wizna, dnia 22.05.2012r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowych SN/nN oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki nr 94/1,  154, 155/3, 131, 132/2, 133/3, 120/3, 120/4, 121/2, 122/2, 134/1,  157 i 119/1, położonym na gruntach wsi Wierciszewo, gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 23 maj 2012 22:06
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 22:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1461 razy