BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733.3.2012                                     Wizna dnia 16.05.2012r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok z dnia 26.03.2012r,  w dniu 16.05.2012r  została wydana decyzja odmowna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budową stacji transformatorowej SN/nN oraz przebudową linii nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki nr 581, 210, 211, 446, 577, 447, 267, 444, 594, 409, 597, 448, 451, 454, 457/6, 457/5, 460, 463, 466, 469/2, 469/1, 472, 475, 478, 481, 484/2, 487, 490, 493/1, 496, 499, 502, 505, 508, 511, 514/2, 517/2, 520, 523, 526, 529/1, 529/2, 532, 536, 539/1, 539/2, 542, 545, 564, 565, 566, 567, 602 i 603, położonym na gruntach wsi Zanklewo, gmina Wizna.

       Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2012 14:40
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1449 razy