BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czarnieckiego i ulicy Polnej w Wiźnie

  GK.6721.1.2012                                Wizna, dnia  30 kwietnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czarnieckiego i ulicy Polnej w Wiźnie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz na podstawie art.39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wizna uchwały Nr XII/54/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czarnieckiego i ulicy Polnej w Wiźnie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania planistycznego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, w terminie do dnia 31 maja 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Wójt Gminy Wizna
Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 4 maj 2012 10:19
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2012 10:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1577 razy