BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

budowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV,na gruntach wsi Sieburczyn

Wizna, dnia 29.03.2012r.

GK. 6733. 1 .2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 1/2012 z dnia 29.03.2012r. (znak GK. 6733.1.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest planowana budowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki nr 164, 163, 165, 197, 295, 368, 367, 372, 373, 376, 375 377, położone na gruntach wsi Sieburczyn, gmina Wizna.

 

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Sieburczyn .

 

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 30 mar 2012 13:59
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2012 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1494 razy