BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/11

Wójta Gminy Wizna z dnia 17 listopada 2011 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna

                  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                            

                  oraz innymi podmiotami na rok 2012

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2  uchwały Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Wizna z dnia            9  września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248, poz. 3025) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Wizna projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

2. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 1 do mniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie oraz przyjętą formę przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr 1
                                                                                                           do zarządzenia Nr 11/11

                                                                        Wójta Gminy Wizna

                                                                                      z dnia 17 listopada 2011 roku

                       PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012


§ 1.

1.       Program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „Gminą”, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy.

2.       Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą”.


§ 2.

1.      Celem  programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Celami szczegółowymi programu są :

1)      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wizna.

2)      integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3)       prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

4)      wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

      2. Współpraca „Gminy”  z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


§ 3.

1.      Ze strony „Gminy”  program realizuje:
Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej Gminy;
Wójt Gminy – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy;
Referaty Urzędu Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
wyznaczony pracownik Urzędu – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponad lokalnych.

2.       Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, z terenu „Gminy” lub których teren działania obejmuje teren „Gminy”.


§ 4.

Zakres współpracy obejmuje:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców „Gminy”;
2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców „Gminy”;
3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców „Gminy’;
7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.


§ 5.

Formy współpracy obejmują:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) udostępnienie, przez podmioty programu współpracy dostępnych pomieszczeń na spotkania, szkolenia, konferencje;
3) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet Gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
d) wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.
4) szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy;
5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7) organizowanie, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań;
8) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie Urzędu Gminy oraz organizacji pozarządowych o aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b) wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację;
c) koordynację podejmowanych działań.


§ 6.

 

Priorytetowymi zadaniami publicznymi są zadania z zakresu:

1)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2)       wypoczynku dzieci i młodzieży,

3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 7.

 

„Gmina’  realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2012.

 

§ 8.

 

Sposób realizacji programu.

1. Wójt Gminy każdorazowo zamieszcza informacje o planowanych

przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu.

2. Wójt Gminy zleca, na podstawie przepisów ustawy, realizację zadań

publicznych.

3. Podmioty Programu realizują określone cele i stosują zasady współpracy.

 

 

§ 9.

 

„Gmina” współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok

2012 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

 

§ 10.

 

1)      „Gmina” w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2)      W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

3)      Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.  Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

§ 11.

 

Program Współpracy „Gminy’ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 utworzony został na bazie projektu programu, który był konsultowany  z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy. Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: www.wizna.pl.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

 

§ 12.

 

 

  1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Wizna, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
  2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.
  3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1)      ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty  wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

4)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  1. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców „Gminy’. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz „Gminy”  i jej mieszkańców.
  2. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej „Gminy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 11/11

                                                                                                                                      Wójta Gminy Wizna

z dnia 17  listopada 2011 roku

 

WÓJT GMINY WIZNA

OGŁASZA KONSULTACJE

 

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Wizna  projektu uchwały Rady Gminy Wizna  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

 

  1. Przedmiot konsultacji.

 

Projekt uchwały sprawie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

 

  1. Termin konsultacji.

 

Od 24 listopada 2011r. do 01 grudnia  2011 r.

 

  1. Forma konsultacji.

 

Przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna.

 

      4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego.

www.wizna.pl

 

5. Komórka odpowiedzialna z przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

 

Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna.

 

 

 

 

 

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 lis 2011 11:37
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2011 11:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 19892 razy