BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA o wydaniu decyzji

budowa przepustu drogowego

GK. 6733.8.2011                                       Wizna, dnia   09.11.2011r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 7/2011 z dnia 04.11.2011r. (znak GK. 6733.8.2011) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa przepustu drogowego przewidzianego do realizacji w pasie drogowym drogi gminnej obejmującym część działki nr geod.  1428  położonej w m. Wizna,  gm.  Wizna.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna I.

    Z  up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: środa, 9 lis 2011 13:03
Data opublikowania: środa, 9 lis 2011 13:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1840 razy