BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA o wydaniu decyzji

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ZMB 4401A

GK. 7331-24/W/09/11                                  Wizna, dnia 03.11.2011r.

OBWIESZCZENIE 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 6/2011 z dnia 03.11.2011r. (znak GK. 7331-8/10) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej  ZMB 4401A, - wieży kratowej  o wysokości 59.50 m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwości  od 0.03 MHz do 300 000 MHz,  których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny zawiera się w przedziale 2000-5000 W,  przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym część działki  nr geod.  371  położonej w  obrębie Mężenin, gm. Rutki .

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna  i  Rutki Kossaki, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz Rutki Kossaki  i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Rutki i Mężenin.

      Z up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 13:49
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2011 14:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1908 razy