BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA o wydaniu decyzji

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GSM/UMTS, LOM 4420 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

GK. 7331/8/10                                           Wizna, dnia 02.11.2011r.

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 5/2011 z dnia 02.11.2011r. (znak GK. 7331-8/10) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GSM/UMTS, LOM 4420 A  wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną  przewidzianych do realizacji na terenie obejmujacym część działki  nr geod.  1695 położonej w m. Wizna przy ul. Łomżynskiej 11  gm. Wizna .

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wizna II .

  

              Z  up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: środa, 2 lis 2011 14:24
Data opublikowania: środa, 2 lis 2011 14:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 11:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1785 razy