BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub   

    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat

    ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o

    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o

    kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub

      za przestępstwo karne skarbowe,

    - znajomość ustawy o rachunkowości,

    - znajomość ustawy o finansach publicznych,

    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej

    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,

    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

    - znajomość przepisów księgowych VAT,

    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  

       kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty 

       elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

       współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

       decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

       obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z

        obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w

       dyspozycji jednostki.

   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.

   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika

       jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

       planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i

       rozliczania inwentaryzacji.

  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne

       Wójta Gminy Wizna.

  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.

  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu

      Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.

  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,

10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.

11) Sporządzanie poleceń przelewów.

12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 

13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.

14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.

15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).

      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 07 listopada 2011r. godz. 15³º

 

pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

                                    18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 08 listopada 2011r. o godz. 10ºº.

        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. .

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                    

 

                                                                                                

 

 

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 11:34
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 11:37
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2020 12:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5719 razy