BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

 GK. 6733.7.2011           Wizna, dnia 05.09.2011r.                               

 OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 4/2011 z dnia 05.09.2011r. (znak GK. 6733.7.2011) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego (usługi weterynaryjne), na budynek mieszkalny wielorodzinny o pięciu lokalach mieszkalnych  przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym działkę  nr geod.  1005  położonej w m. Wizna przy ul. Łomżyńskiej,  gm. Wizna .

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

     wz.  WÓJTA  
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2011 13:35
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 14:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1620 razy