BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013

GK. 271 . 6 . 2011                           Wizna,  dnia  03.08.2011 r

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Urząd  Gminy w Wiźnie, mającego siedzibę  w  Wiźnie, plac kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na  „Dowóz uczniów  na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013”  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę –  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. , mającego siedzibę 18 - 400  Łomża ul. Al. J. Piłsudskiego 88.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –
6.20 zł brutto/za 1 km*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny tj. 6.20 zł * 141 km dziennie zgodnie z SIWZ  = 874.20 zł, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  100.00 pkt Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. P.H.U. Wojciech Skrodzki , plac 250 lecia 7 18-420 Jedwabne
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  86.11 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów  - 86.11 pkt.

2. Darex –Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski Stare Bożejewo , 18-430 Wizna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  89.08 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów : 89,08

  3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka  z  Ograniczoną Odpowiedzialnością,  18 – 400  Łomża,  ul. Al. J. Płlsudskiego 88
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  100.00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów  - 100.00

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:
1.      nie  dotyczy

 (Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:
1.   nie  dotyczy

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty  wysłania  niniejszego zawiadomienia ale nie później niż  15 dni od daty złożenia oferty.

          WÓJT  
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: środa, 3 sie 2011 14:36
Data opublikowania: środa, 3 sie 2011 14:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1799 razy