BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji  celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

Ogłoszenie konkursu:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1)      organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

2)      osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4,

3)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

2.      Rodzaj  zadania i wysokość dotacji na  jego realizację:

1)      Zorganizowanie w dniach 10 – 11. 09. 2011 r. w miejscowości Wizna „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

2)      Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2 000,00zł.

3.      Termin składania ofert:

            Oferty należy składać w terminie do dnia 22. 08. 2011 roku.   

4.      Warunki przyznania dotacji:

1)      Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych    z zorganizowaniem „Zlotu  Pamięci Września i Obrony w 1939 r.” w miejscowości Wizna.

2)      Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres : Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego. Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.21.

3)      Ofertę realizacji zadania należy złożyć według wzoru  określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

4)      Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
- harmonogram planowanych działań .

5)      Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

6)      Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8)      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

9)       Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

5.      Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

1)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty końcowej składania ofert.

2)      Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

Wójt Gminy Wizna

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2011 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2011 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:38
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 20338 razy