BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rozbiórka budynku gospodarczego (garażu OSP) o wymiarach 6.00 m x 8.00 m w m. Sieburczyn

  GK. 271.5.2011                                 Wizna, dnia 08.06.2011r.

 

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.: 

„Rozbiórka  budynku  gospodarczego (garażu  OSP) o wymiarach 6.00 m x 8.00 m w m. Sieburczyn”

Dane konstrukcyjne obiektu.
- Konstrukcja szkieletowa, słupy żelbetowe, ściany z prefabrykatów  żelbetowych- płyty WPS, stropodach z płyt dachowych korytkowych na podciągach żelbetowych opartych na słupach, pokrycie papą asfaltową na szlichcie cementowej.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów  z oferentami jest Pani Elżbieta Stankiewicz i Pan Kazimierz Jancewicz, tel. (086) 219 60 18 w.23, pokój nr 8, w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji :  Sieburczyn działka nr geod. 334.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji – rozbiórki do 31. 07.2011 r.

Wadium – nie dotyczy.

Składający ofertę  związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Rozbiórka  w zamian za odzyskanie materiału wraz z uporządkowaniem terenu - ewentualna  najwyższa zaoferowana dopłata.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Urząd Gminy Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18–430 Wizna,  pokój nr 8.

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2011r.  godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2011r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8.                

      WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 8 cze 2011 21:49
Data opublikowania: środa, 8 cze 2011 21:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1868 razy